عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

نبود او نبودم  ...

 

+ دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 10:3 بـ ه قـلمـ ...

+ دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 9:35 بـ ه قـلمـ ...

من دیوانھ ی آن لحظھ ای ھستم کھ تو دلتنگم شوی
و محکم در آغوشم بگیری
و شیطنت وار ببوسیم
و من نگذارم !
عشق من ، بوسھ با لجبازی ، بیشتر می چسبد !

+ دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 9:29 بـ ه قـلمـ ...

نمیدانم چرا بین این ھمھ آدم پیلھ کردم بھ تو !
شاید فقط با تو پروانھ میشوم . . . !

 


 
+ دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 9:18 بـ ه قـلمـ ...

شب ها خوابم نمی برد…
از درد ضربات شلاق خاطراتت روی قلبـــــم
بی انصاف…
محکم زدی ،
جایش مانده است…

+ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ساعت 23:13 بـ ه قـلمـ ...

حسـ ـ ـ ــ ـرت یعـ ـنے  روبـ ـرویـ ـم نشـ ـسته اے

و...

بـ ـاز خیـ ـسے  چـ ـشمانم را آن دسـ ـتمال خـ ـشک و بے  احـ ـساس پاک

کنـ ـد.

 

+ جمعه سوم مرداد 1393 ساعت 8:28 بـ ه قـلمـ ...

برای نبودن که . . .

همیشه لازم نیستــــــــــ راه دوری رفته باشی

میتوانی همین جا
...
پشت تمـــــــــام ِ بغضهایت ، گم شده باشی 

+ جمعه سوم مرداد 1393 ساعت 8:18 بـ ه قـلمـ ...

به یادتم حتی اگر قرار باشد...

 

شبی  بی چراغ در حسرت یافتنت!!

 

تمام زندگی را قدم بزنم....

+ جمعه سوم مرداد 1393 ساعت 8:16 بـ ه قـلمـ ...

 فاصله ات را با احساسم حفظ کن                  
نکند پای عشق به نگاهت گیرکند                   
که من رها خواهم شد عاشقانه در احساست‎

+ پنجشنبه دوم مرداد 1393 ساعت 23:26 بـ ه قـلمـ ...

خدا " تو " را که می آفرید

 

 حواسش

 

 پرت آرزو های من بود !

 

 شدی همان آرزوی من ...! 

 

+ پنجشنبه دوم مرداد 1393 ساعت 15:37 بـ ه قـلمـ ...طراح : صـ♥ـدفــ