عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

تخت خوابو منو درد بی خوابی

خونهی بی تو و اشک و بی تابی

من نگاهم هنوز رنگ تو داره

غصه یک لحظه تنهام نمیذاره

+ جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ساعت 1:31 بـ ه قـلمـ ...

مهدی عزیزم بی تو هر لحظه برایم سخت و درد ناک است

+ جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 ساعت 1:24 بـ ه قـلمـ ...

 
دوســـــــــــــــــــــــــــــــتت دارم ...
+ جمعه هفدهم مرداد 1393 ساعت 18:25 بـ ه قـلمـ ...

یکنفر در هـمین نزدیکــی ها
چــیزی .... به وسعت یک زنــدگی برایت جا گذاشته است
خیالـــت راحت باشد
آرام چشمهایت را ببــند
یکنفر برای همه نگرانـــــی هایت بیــدار است
یکنفر که از همه زیبایی های دنیــا
تـنهـا تـــو را بـــــاور دارد ..........
+ پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393 ساعت 1:9 بـ ه قـلمـ ...

نبود او نبودم  ...

 

+ دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 10:3 بـ ه قـلمـ ...

+ دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 9:35 بـ ه قـلمـ ...

من دیوانھ ی آن لحظھ ای ھستم کھ تو دلتنگم شوی
و محکم در آغوشم بگیری
و شیطنت وار ببوسیم
و من نگذارم !
عشق من ، بوسھ با لجبازی ، بیشتر می چسبد !

+ دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 9:29 بـ ه قـلمـ ...

نمیدانم چرا بین این ھمھ آدم پیلھ کردم بھ تو !
شاید فقط با تو پروانھ میشوم . . . !

 


 
+ دوشنبه ششم مرداد 1393 ساعت 9:18 بـ ه قـلمـ ...

شب ها خوابم نمی برد…
از درد ضربات شلاق خاطراتت روی قلبـــــم
بی انصاف…
محکم زدی ،
جایش مانده است…

+ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ساعت 23:13 بـ ه قـلمـ ...

حسـ ـ ـ ــ ـرت یعـ ـنے  روبـ ـرویـ ـم نشـ ـسته اے

و...

بـ ـاز خیـ ـسے  چـ ـشمانم را آن دسـ ـتمال خـ ـشک و بے  احـ ـساس پاک

کنـ ـد.

 

+ جمعه سوم مرداد 1393 ساعت 8:28 بـ ه قـلمـ ...طراح : صـ♥ـدفــ